04Desembre2021

Ajut al lloguer: renovació prestació permanent per al pagament del lloguer

Termini de la sol·licitud
Del 15 de març al 30 d'abril de 2012

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS
La prestació permanent és un ajut per fer front al pagament del lloguer destinat a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.  Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits fixats a les bases reguladores de la prestació.

Les persones que ja varen ser perceptores l’any passat i vulguin continuar rebent-la, han de manifestar mitjançant una declaració responsable que aquest any continuen complint els requisits per mantenir la prestació, i presentar la documentació relacionada en l'anvers de la declaració responsable. 

Informació general

Qui el pot demanar?
Persones que ja hagin estat perceptores de la prestació l’any anterior, sempre i quan continuin complint els requisits per mantenir la prestació.

Requeriments
- Haver estat perceptor/a de la prestació l'any anterior.
- Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent. 
- Residència i domicili legal a Catalunya durant un termini mínim de cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la presentació de la declaració de compliment.
- Tenir domiciliat el pagament del lloguer i el cobrament de la prestació en alguna de les entitats de crèdit que hagin signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En cap cas s'accepten pagaments en metàl·lic. 
- Ingressos de la unitat de convivència (suma dels ingressos de tots els membres) de l'any 2010 suficients per poder pagar el lloguer amb recursos propis (superiors en un 20% a l'import anual del lloguer), i inferiors o iguals a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

Procediments
La persona titular de la prestació ha de signar la Declaració responsable sobre el compliment dels requisits posant de manifest si han canviat o no les seves circumstàncies respecte les acreditades l’any 2011. En cas que sí hagi canviat les seves circumstàncies, el/la titular haurà d’aportar la documentació requerida per a la seva comprovació. 
Juntament amb la declaració responsable, el/la sol·licitant haurà d’aportar els rebuts de lloguer corresponents a 2012 pagats fins a la data. 
Aquesta documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal,  que farà la tramitació corresponent per a que el servei competent de la Secretaria d’Habitatge emeti una resolució favorable o desfavorable, segons el cas. 
Per tal de saber en quin estat es troba el seu expedient, l’interessat/da haurà de consultar els llistats que es publicaran en el taulell d’anuncis del Consell i a la pàgina web.

Compartir contingut
Copyright © 2021 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.